Yhdistyssäännöt

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kauppatieteiden opiskelijat, Optimi ry:n yhdistyssäännöt


Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kauppatieteiden opiskelijat Optimi ry, ja sen kotipaikka on Joensuu.


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kauppatieteiden opiskelijoiden etu- ja yhteistyöjärjestönä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään jäsentensä ammatillista tietoutta ja suhteiden luomista saman alan kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenistöltään jäsenmaksuja ja voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä järjestää varainkeräyksiä. Yhdistys voi järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi jäsenilleen koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistys voi harjoittaa opintoneuvonta-, julkaisu-, ja kustannustoimintaa jäsentensä hyväksi sekä toimintansa ylläpitämiseksi ja se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, sekä ottaa vastaan varallisuusoikeudellisia saantoja. Tämän lisäksi yhdistys voi omistaa samansuuntaista toimintaa harjoittavien oikeuskelpoisten yhteisöjen osakkeita. Lisäksi se luo yhteyksiä elinkeinoelämän ja yliopiston välillä, sekä harjoittaa yhteistyötä eri opiskelijajärjestöjen kanssa, ja pyrkii muillakin vastaavilla tavoilla toimimaan jäsentensä hyväksi.

4§ 
Yhdistyksen kieli on suomi ja kaikki yhdistyksen pöytäkirjat on laadittava suomenkielellä. Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti täysin sitoutumaton.

5§ 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella kauppatieteiden kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa suorittamaan valittu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistys voi halutessaan kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineita henkilöitä. Kunniajäsen kutsutaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jonka on hyväksynyt vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua, eikä heillä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsen on oikeutettu kantamaan hänelle myönnettyä kunniakiltanauhaa sekä kunniamerkkiä. Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.


Yhdistyksen jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous.

7§ 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsenen on erottava yhdistyksestä hänen lopetettuaan opiskelunsa Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella kauppatieteiden maisterin tutkintoa varten. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen joko määräajaksi tai kokonaan, jos hän toiminnallaan on yhdistykselle vahingoksi tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsenellä on oikeus saattaa eroamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä todisteellisen tiedon saatuaan.


Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Kutsu yhdistyksen kokoukseen on oltava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla yliopistolla.

10§
Yhdistyksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa allekirjoittavat.

11§
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi (6), enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Varajäsenet voivat olla läsnä hallituksen kokouksissa, mutta eivät ole vastuujäseniä eivätkä omaa äänioikeutta äänestyksissä. Jos hallituksen jäsen on estynyt täyttämään velvollisuuttaan hallituksessa, toimii varajäsen hänen sijallaan ja tällöin hänellä on hallituksen jäsenen oikeudet/velvollisuudet. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

13§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Suomen Ekonomeissa yhdistystä edustaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

14§
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15§
Yhdistyksen tili- ja toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy saman vuoden joulukuun 31. päivänä. Yhdistyksen tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien lausunnon on oltava valmiina vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

16§
Yhdistyksen taloudesta määrää erikseen laadittu talousohjesääntö.

17§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai talousvastaava, kaksi yhdessä.

18§
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa esityksen on saatava taakseen ¾-enemmistö annetuista äänistä ja toisessa kokouksessa esitys on hyväksyttävä muuttumattomana yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä.

19§
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuuden (6) kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa taakseen 3/4 -enemmistö annetuista äänistä.

20§
Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.