STRATEGIA 2024-2026

Optimi ry:n uutta strategiaa vuosille 2024–2026 on ollut suunnittelemassa kahdeksan henkilön työryhmä, joka aloitti työnsä vuoden 2023 keväällä. Strategiatyöryhmän kokosi kasaan Optimin vuoden 2023 puheenjohtaja. Työryhmään tahdottiin henkilöitä eri vuosikursseilta ja optimitaustoista. Lopullisessa kokoonpanossa olikin optimiaktiiveja niin hallitustyöskentelyn, tiimitoiminnan kuin tutortoiminnan puolelta. Strategian luomiseen hyödynnettiin näiden henkilöiden tietotaitoa omilta vastuualueiltaan sekä Optimi vuosittaisen jäsenkyselyn tuloksia. Olemme luoneet strategian, joka parhaalla mahdollisella tavalla palvelee jäsenistöämme sekä yhdistyksemme kehitystä tulevaisuudessa.

Halusimme tiivistää yhdistyksen mission, vision ja arvot kuvaamaan sitä mitä optimilaisuus meille merkitsee ja mitä toivomme sen merkitsevän myös tuleville opiskelijoillemme. Optimissa toimintaa ohjaavat yhteisesti hyväksytyt arvomme, joten niiden merkitys strategisten painopisteiden luomisessa oli merkittävä. Strategiset painopisteet seuraaville vuosille rakennettiin tukemaan myös pitkäaikaisen visiomme toteutumista – olemme vastuullinen ja ajan mukana kehittyvä yhdistys.  

Tämä strategia on jaksotettu koskemaan seuraavaa kolmea vuotta. Strategian etenemisen seurantaan on laadittu oma suunnitelmansa, jonka etenemistä seurataan yhdistyksen sääntömääräisissä syyskokouksissa vuosittain. Strategian edistymisen arvioinnissa huomioidaan strategiaan kirjattujen toimenpiteiden eteneminen, jäsenkyselyn tulokset sekä yleinen yhdistyksen toiminnan kehittyminen.

Optimi ry:n strategia 2024-2026 hyväksyttiin syyskokouksessa 13.11.2023.

MISSIOMME

VISIOMME

Takaamme viihtyisän opiskeluarjen ja yhteisöllisen tukiverkoston luoden loppuelämän mahdollisuuksia.

Aikansa mukana kehittyvä vastuullinen järjestö.

ARVOMME

VÄLITÄMME

ELÄMME AJASSA

Toimimme vastuullisesti jäsentemme hyvinvointia
edistäen ja vaalien yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta sekä taloudellista vakautta.

Tavoitteemme on pysyä ajan hermoilla ja sitoutua
jatkuvaan kehittymiseen tarjoten arvokasta tukea
jokaiselle jäsenellemme.

TEEMME YHDESSÄ

MAHDOLLISTAMME

Korostamme yhteistyön ja yhteisön merkityksen
tärkeyttä. Yhdessä ja tukemalla toisiamme saavutamme tulokset. Näin luomme perustan avoimelle
keskustelulle, keskinäiselle kunniotukselle sekä
yhteisten päämäärien tavoittelulle.

Takaamme ikimuistoisen opiskeluajan sekä mahdollisuuden itsensä kehittämiselle monipuolisen
toiminnan ja joustavien opintomahdollisuuksien
myötä. Edistämme myös osaltamme elämän kestävien ystävyyssuhteiden rakentumista ja verkostoitumista niin paikallisesti kuin Suomen laajuisesti.

STRATEGISET PAINOPISTEET

KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

TALOUDELLISESTI VASTUULLISTA JA LAADUKASTA TOIMINTAA

HYVINVOIVA JA MUKANA ELÄVÄ JÄSENISTÖ

Yhdistys tavoittelee kannattavuuden kasvattamista konkreettisten
toimien kautta. Kannattavuuden ja tulojen lisääminen mahdollistaa
kasvun, laadukkaampien tapahtumien tarjonnan sekä kehityksen.

Yritysyhteistöiden kehittäminen
Tavoitteena kehittää yritysyhteistöitä tuottavimmiksi. Tämä onnistuu
vanhoja yhteistyösopimuksia kehittämällä ja luomalla uusia molempia
osapuolia rikastuttavia yhteistöitä sekä ottamalla yritykset näkyvämmin osaksi toimintaa.

Tuloksellisten tapahtumien kehittäminen
Tavoitteena lisätä ja kasvattaa positiivista kassavirtaa tuottavia tapahtumia sekä saada alkuun Joensuun laadukkaimman ja monipuolisimman opiskelijatapahtuman kehittäminen.

Yhdistys tavoittelee taloushallinnon jatkuvuuden ja sujuvuuden parantamista hallituskausien vaihtuessa. Näiden asioiden toteutuessa taloushallinnon käytännöt pysyvät vuodesta toiseen samoina ja asiat tehdään
taloushallinnossa oikeaoppisesti sekä laadukkaasti.

Sujuvuus ja jatkuvuus hallituskausien välillä
Tavoiteltavaa on, että vastuun siirtyminen hallituskausien vaihtuessa on mahdollisimman sujuvaa ja helppoa. Lisäksi varmistetaan, että asiat
tehdään vuodesta toiseen samoja periaatteita noudattaen. Tavoitteen
saavuttamiseksi talousvastaavan työohjetta täytyy päivittää säännöllisesti. Talousvastaava aloittaa perehdytyksen jo hyvissä ajoin ennen
hallituskauden vaihtumista ja on tarvittaessa uuden talousvastaavan
tukena niin kauan kuin tukea tarvitaan.

Kirjanpito-ohjelman uudistaminen ja kirjanpidon ulkoistaminen
Arvioimme, onko nykyinen taloushallinto-ohjelmisto parhaiten yhdistystä palveleva. Harkitaan mahdollisuutta kirjanpito-ohjelman vaihtoon
tai kirjanpidon ulkoistamiseen huomioimalla nykyisen ohjelman käytettävyys ja kustannukset sekä ulkoistetun kirjanpidon kokonaiskustannukset suhteutettuna sen aikaansaamaan hyötyyn.

Oikeaoppinen kirjanpito
Teemme jokaisen asian taloushallinnossamme oikein ja laadukkaasti. Tavoitteen saavuttamiseksi talousvastaavan työohjeeseen kirjataan kirjanpidon peruskäytännöt, joita noudatetaan vuodesta toiseen. Järkevöitetään taloushallintoa esimerkiksi siirtymällä sähköiseen kulukorvausmalliin ja luopumalla käteiskassasta.

Optimin sijoitusstrategia
Arvioimme Optimin sijoitusten nykytilannetta ja harkitsemme uusien sijoitusten tekemistä. Luodaan Optimille sijoitusstrategia, jonka avulla
myös sijoittamiseen saadaan jatkuvuutta. Arvioidaan nykyisten sijoitusten kannattavuutta.

Yhdistys tavoittelee jäsenistön hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistämistä kuuntelemalla ja huomioimalla jäsenistön toiveita sekä ajatuksia. Hyvinvoiva jäsenistö mahdollistaa yhdistyksen kehityksen ja jatkuvuuden.

Tiimi-, toimihenkilö- ja hallitustoiminnan houkuttelevuuden lisääminen
Tavoitteena on entistä houkuttelevampi ainejärjestötoiminta, joka innostaa jäseniä osallistumaan mukaan toimintaan. Tavoite saavutetaan helpottamalla ainejärjestön toimintaan osallistumista sekä toiminnan vaivattomuuden edistämisellä.

Jäsenistön hyvinvoinnin lisääminen
Tavoitteenamme on luoda jäsenillemme kattava ja monipuolinen ainejärjestö, joka auttaa edistämään jäsentemme sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista hyvinvointia. Tämä saavutetaan toteuttamalla jäsenille laadukkaita liikuntapalveluita, tukemalla heidän hyvinvointiansa sekä edistämällä yhteisöllisyyttä. Avoimella ja jatkuvalla viestinnällä takaamme jäsentemme huomioimisen toiminnassamme.