Hakijat

 • Puheenjohtaja

   

  Hei!
  Olen Joel Leppinen, 23-vuotias laskentatoimen ja verotuksen pääaineopiskelija. Opiskelen nyt kolmatta vuotta ja olen ollut vahvasti mukana Optimin toiminnassa heti opiskeluni alusta lähtien. Tieni tähän pisteeseen saakka Optimissa on pitänyt sisällään yrityssuhdetiimiläisenä, tutorina ja fuksi- ja liikuntavastaavana toimimista. Olen nauttinut suuresti ainejärjestössä toimimisesta ja olen nyt päättänyt hakea Optimin puheenjohtajaksi vuodelle 2018.

   

  1.Miksi juuri sinä olisit paras vaihtoehto Optimin puheenjohtajaksi vuodelle 2018?

  Luonteeltani olen toimelias, sosiaalinen ja muut aidosti huomioonottava. Omaan erinomaiset vuorovaikutustaidot ja kykenen toimimaan rauhallisesti ja määrätietoisesti myös kovan paineen alla. Olen innokas tutustumaan uusiin ihmisiin ja kuluneen hallitusvuoden aikana olen luonut itselleni laajan kontaktiverkoston Joensuussa ja muissa kylterikaupungeissa. Yhteistyökumppaneiden ja laitoksen kanssa toimiminen eri yhteyksissä on tullut myös hyvin tutuksi hallitusvuoden aikana. Kaikesta edellä mainitusta on varmasti suurta hyötyä puheenjohtajan tehtävässä.

   

  2. Miten kehittäisit Optimin toimintaa vuonna 2018? Mitkä olisivat mielestäsi keskeisimmät kehityskohteet?

  Haluan kehittää Optimia ainejärjestönä kokonaisvaltaisesti eteenpäin. Kuluneen vuoden aikana olemme järjestäneet lukuisia uusia tapahtumia ja näiden jatkaminen myös tulevaisuudessa on mielestäni yksi tärkeimmistä asioista, johon tulee tulevana vuonna paneutua. Tiedotusta ja viestintää täytyy kehittää vastaamaan yhä paremmin jäsenistön tarpeita ja saada viesti kulkemaan entistä tehokkaammin. Koko hallituksen yhteistyötä eri tapahtumien järjestämisessä ja ainejärjestön toiminnassa tulee lisätä. Ajankohtaisia aiheita ovat myös alkuvuoden Nesu-Dagenit ja alumnitoiminnan eteenpäin vieminen, sekä tänä vuonna aloitetun kv-toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen. Koulutuspolitiikan puolella pääsykoeuudistus, sekä opetuksen liike-elämälähtöisyyden lisääminen yhdessä laitoksen kanssa ovat erittäin tärkeitä aiheita ensi vuodelle.

   

  3. Miten kuvailisit itseäsi tiiminjohtajana? Mitkä ovat tärkeimmät asiat onnistuneelle tiimien johtamiselle?

  Tiiminjohtajana näen itseni tunnollisena, periksiantamattomana ja tiimityötä suuresti arvostavana henkilönä. Uskallan delegoida tehtäviä ja vastuita, sekä herätän omalla esimerkilläni luottamusta tiimissä. Olen avoin uusille ideoille ja pidän keskustelevasta otteesta päätöksenteossa. Osaan tarvittaessa olla jämäkkä ja tuon mielipiteeni selvästi esille rakentavassa hengessä. Onnistuneen tiimityön johtamisen avaimet ovat mielestäni ehdottomasti omalla esimerkillä johtaminen ja hyvä tiimihenki, jonka luomiseen tulee erityisesti panostaa. Yhdessä tekeminen ja avun tarjoaminen toiselle ovat osaltaan onnistuneen tiimityön johtamisen kulmakiviä. Lisäksi viestinnän tulee myös olla kunnossa, jotta tiimi voi toimia tehokkaasti ja yhdessä sovituista pelisäännöistä tulee jokaisen pitää kiinni. Olen itse valmis sitoutumaan vahvasti kaikkiin edellä mainittujen asioiden kehittämiseen ja viemään Optimia ainejärjestönä eteenpäin.

 • Varapuheenjohtaja, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava

  Moikka!

  Olen Sissi Jaskio, 22-vuotias toisen vuoden laskentatoimen ja verotuksen pääaineopiskelija ja haen Optimin koulutus– ja sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi ja varapuheenjohtajaksi. Olen ollut ahkerasti mukana Optimi ry:n toiminnassa jo ensimmäisestä vuodesta lähtien: kuulun biletiimiin ja lisäksi toimin tuutorina tänä syksynä. Opintojeni alusta asti Optimi on ollut minulle tärkeä, ja siksi haluan myös jatkossa olla mukana sen toiminnassa ja kehittämisessä.

  1. Mitä tarkoittaa edunvalvonta?

  Edunvalvonta yliopistossa tarkoittaa lyhyesti sanottuna opiskelijoiden etujen valvomista ja se on hyvin tärkeä asia jokaisen opiskelijan kannalta. Edunvalvonnalla pyritään parantamaan opiskelijan asemaa yliopistoyhteisössä ja estetään aseman huononeminen. Edunvalvonnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi tilanteisiin, jolloin opiskelija kokee tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti. Optimissa kopo pyrkii turvaamaan kauppatieteiden opiskelijoiden aseman. Tarkoituksena on pitää opiskelijoiden puolia ja varmistaa, että koulutus toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Edunvalvontaan liittyy vuorovaikutus, niin opiskelijoiden kuin laitoksen henkilöstön kanssa ja ennen kaikkea opiskelijoiden äänenä oleminen, kun on kyse koulutukseen ja opiskeluun liittyvästä päätöksenteosta. Kopona vastuullani olisi myös tuoda hallituksen ja jäsenistön tietoon yliopistomaailmassa tapahtuvat uudistukset ja muutokset.

   

  1. Koetko olevasi valmis ottamaan vastuuta puheenjohtajan pestistä, jos hän on estynyt? Perustelut myös kysymykseen.

  Uskon pystyväni toimimaan puheenjohtajan pestissä tarpeen vaatiessa. Minulla on kokemusta vastuun ottamisesta: olen harrastuksissani tottunut mm. toimimaan tuomarina ja ohjaajana. Lisäksi viime kesänä toimin esimiestehtävissä oman esimieheni poissa ollessa. Olen yhteistyökykyinen, sillä biletiimissä ja harrastuksissa olen tottunut toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja joustamaan tarvittaessa. Koen tärkeänä luoda luottamukselliset välit puheenjohtajan kanssa, jotta hän voi uskoa väliaikaisen puheenjohtajuuden minulle.

   

  1. Mainitse kolme positiivista piirrettä itsestäsi jotka pätevöittävät sinut tähän pestiin.

  Samat asiat, jotka tekevät minusta hyvän koulutus- ja sosiaalipoliittisen vastaavan, pätevöittävät minut myös varapuheenjohtajan pestiin. Olen helposti lähestyttävä, kaikki huomioon ottava sekä luotettava. Helposti lähestyttävyys on tärkeä piirre kopolle, koska opiskelijoiden pitäisi pystyä mahdollisimman matalalla kynnyksellä ottamaan yhteyttä edunvalvontaan ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Lähestyttävyys tulee esille myös siinä, että pestissä pitää myös pystyä tulemaan toimeen erilaisten tahojen, kuten laitoksen ja yliopiston edustajien kanssa, ja se minulta onnistuu. Koen, että niin koulutus- ja sosiaalipoliittisen vastaavan kuin varapuheenjohtajan toimea koskien hyödyn siitä, että osaan ottaa kaikki tasavertaisesti huomioon. Esimerkiksi ryhmätöitä tehdessä otan kaikkien mielipiteet ja tarpeet huomioon, enkä jätä ketään ulkopuolelle. Olen luotettava ihminen: hoidan lupaamani asiat ajallaan ja minulle voi uskoutua asioista ilman pelkoa, että kertoisin niistä muille. Myös varapuheenjohtajan tehtävien kannalta on tärkeää, että puheenjohtaja voi luottaa joustavuuteeni. Olen valmis omistautumaan tälle tehtävälle täysin koko hallituskauden ajaksi.

 • KV-vastaava ja sihteeri

  Moi!
  Olen Ville Karjalainen, 23-vuotias toisen vuoden optimilainen Espoosta. Olen viihtynyt Joensuussa erinomaisesti, ennen kaikkea Optimin toiminnan vuoksi. Toiminnassamme olen pyrkinyt olemaan mukana mahdollisimman paljon sekä tapahtumiin osallistumisen, että niiden järjestämisen kautta. Tällä hetkellä kuulun ainejärjestömme Biletiimiin, minkä lisäksi olen auttanut muita tiimejä erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Haen KV-vastaavan ja sihteerin tehtävään, sillä haluaisin oppia lisää ainejärjestömme toiminnasta ja antaa täyden panokseni sen kehittämiseen.

  1. Miksi sinä olisit hyvä KV-vastaava ja sihteeri?

  Tahdon olla mukana Optimin toiminnassa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, mihin kyseinen tehtävä tarjoaa hyvät puitteet. Tulen hyvin toimeen kaikkien kanssa ja autan aina mielelläni muita omien tehtävieni ohella. Tiimityöskentelyn kautta olen oppinut tapahtumien järjestämiseen liittyviä seikkoja sekä saanut kattavan kuvan nykyisestä tapahtumatarjonnasta. Tästä on ehdottomasti hyötyä tulevien tapahtumien järjestämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi omaan kiitettävän englannin kielen taidon, jolle on varmasti käyttöä kyseisessä tehtävässä.

  2. Miten lähtisit kehittämään Optimin KV-toimintaa?

  Olisi yhteinen etu saada kauppatieteitä opiskelevat vaihto-oppilaat integroitua mukaan Optimin tapahtumiin, sillä molemmat osapuolet voivat oppia toisiltaan paljon. Haasteena on kuitenkin se, että tähän mennessä vaihto-opiskelijat ovat toimineet laitoksen kautta omissa ryhmissään, joiden aktiviteettejä järjestää pääsääntöisesti ESN Joensuu. Suhteellisen uutena alueena KV-toimintaa tulisi lähteä kehittämään yksinkertaisesti yhteisten tapahtumien sekä tilaisuuksien kautta. Aiemmin syksyllä järjestetty optimilaisten ja vaihto-opiskelijoiden yhteinen ’’International Evening’’ osoittautui onnistuneeksi, joten vastaavanlaiset tapahtumat voisivat olla pysyvä osa lukuvuoden ohjelmaa.

  3. Minkä uskot olevan haastavin asia sihteerin tehtävässä ja miksi?

  Haasteita varmasti riittää etenkin aluksi. Olen kuitenkin motivoitunut ja halukas oppimaan uutta. Uskoisin tehtävän suurimpia haasteita olevan haalareiden tilaus sekä kiireellisten asioiden hoitaminen lyhyellä varoitusajalla. Edellä mainituista selviää kuitenkin varmasti proaktiivisella ennalta suunnittelulla ja hyvällä aikataulutuksella.

 • Yrityssuhdevastaava


  Moi,
  Olen Pyry Paloposki, 22-vuotias laskentatoimen ja verotuksen toisen vuoden pääaineopiskelija.Opiskelujen ohella olen toiminut pian vuoden markkinointiharjoittelijana, jossa olen tehokkaasti päässyt kerryttämään paljon työelämän perustaitoja. Ainejärjestön toimintaa olen ollut tukemassa ajoittain innokkaastikin, mutta varsinaisesti en ole ollut hallitustyöskentelyssä tiimien kautta vaikuttamassa. Tuntuu, että nyt olisi oikea hetki antaa ainejärjestöllemme kunnon panos ja edistää edelleen hyviksi muodostuneita suhteitamme Pohjois-Karjalan yrityselämään.

  1.Miksi sinusta tulisi hyvä yrityssuhdevastaava?

  Haluan jatkaa edellisten hallitusten luomia linkkejä työelämään ja omalta osaltani valvoa, että sekä optimilaiset että yritykset saavat toisiltaan parasta mahdollista yhteistyötä. Tämä tavoite saavutetaan vain aidolla suunnitelmallisuudella, tarkkuudella ja hyvällä vuorovaikutuksella osapuolten välillä. Kokemusta näiden merkityksestä on tullut kerrytettyä ketterästi muun muassa töissä, jossa viime kesänä johdin muutamien tapahtumien suunnittelua ja toteutusta – näistä saan varmasti hyvää tukea Susiraja Forumin järjestämiseen. Koen myös vahvuudekseni tiiminvetämisen, jossa olen hyvin vuorovaikutteinen ja osallistava. Oman osaamiseni lisäksi haluan saada tiimin innokkuuden ja osaamiset lopputulokseen näkyviin.

   

  2.Minkälaisiin asioihin haluaisit panostaa yrityssuhdevastaavana?

  Viime vuonna asioita on edistetty yrityssuhteissa erittäin hyvin ja tänä vuonna aion panostaa jo tehtyjen sopimusten vahvistamiseen ja hoitamiseen, sekä tietysti katsella aktiivisesti ja avoimesti uusia mahdollisuuksia. Aion panostaa ennakointiin ajoissa hoidetulla suunnittelulla, jotta voitaisiin heti pestini alusta alkaen lähteä tiimini kanssa kartoittamaan ja toteuttamaan muun muassa Susiraja Forumin järjestämistä.

  3.Mitkä koet olevan kaksi tärkeintä taitoasi tulevana yrityssuhdevastaavana?

  Olen hyvin päämäärätietoinen persoona. Kaikkeen ei tule keskittyä samaan aikaan ja kaikki pestin osiot tulee silti hallita unohtamatta niihin asetettuja tavoitteita. Selkeillä päämäärillä homma etenee luovasti ja hallitusti. Olen myös hyvin pitkäjänteinen ja näen että yrityssuhteissa ei tule tehdä joka vuosi käännöksiä vaan mielummin johtaa yrityssuhteitakin pidemmän aikavälin perspektiivillä. Muutenkin hallitustyöskentelyssä on katsottava oman hallituskauden ylitse ja vietävä Optimia eteenpäin kokonaisvaltaisesti.

 • Talousvastaava


  Moro! Olen Tervosen Olli, toisen vuoden laskentatoimen opiskelija Nilsiästä Tahkovuoren kupeesta. Reilun vuoden opiskelujen jälkeen pystyn sanomaan, että olen saanut paljon irti yliopistosta, mutta etenkin meidän ainejärjestöstämme. Olen yrittänyt antaa parhaani mukaan takaisin ollessani mukana yrityssuhde- ja sporttitiimissä, mutta nyt koen, että haluaisin antaa vielä enemmän talousvastaavan pestin kautta.

  1. Onko sinulla aiempaa kokemusta kirjanpidosta tai taloudenhoidosta?

  Minun kokemukseni ja taidot kirjanpidosta ja taloudenhoidosta pohjautuvat siihen, mitä koulussa olemme tähän asti opiskelleet. Työsuhteessa, jossa olisin saanut työskennellä kirjapidon parissa, en valitettavasti ole ollut, mutta sitä kokemusta lähden tämän pestin kautta innoissani tavoittelemaan.

  2. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä tiedonlähdettä talousvastaavalle?

  Ehdottomasti tärkein on edeltävä vastaava Jaakko! Se saa minut rohkeammin tarttumaan pestiin, kun tiedän, että saan Jaakolta varmasti kattavan perehdytyksen ja apua tarvittaessa. Muutenkin palaaminen siihen, miten aikaisemmin on tehty asioita, on tärkeä tiedonlähde. Sieltä voi ottaa mallia tai oppia virheistä. Muut hallituslaiset ovat myös tärkeitä, ja viime kädessä netistä tai oppikirjoista riippuen mitä asia koskee.

  3. Kuvaile lyhyesti oletuksesi talousvastaavan pestistä

  Oletan, että talousvastaavan työ on näkymättömämpää ulospäin verrattuna muihin ”salkkuihin”, mutta sitäkin vastuullisempaa. Tehtävää on tasaisesti läpi vuoden, eikä pelkästään yhden tilaisuuden ohessa. Tehtävät eivät varmasti ole pelkkien numeroiden tuijottamista, vaan aktiivista osallistumista muiden hallituslaisten kanssa, miten esimerkiksi tilaisuuksia kannattaa järjestää. On myös hienoa, että Optimilla on nykyään käytössä moderneja taloushallinnon työkaluja, joihin voi törmätä tulevaisuuden työelämässä.

  4. Miksi juuri sinä olisit paras Optimin talousvastaava 2018?

  Pesti on ehdottomasti se, joka kiinnostaa minua eniten. Olen motivoitunut sitoutumaan vuodeksi hallitustyöhön ja minulla on halu kehittää tai tehostaa sitä parempaan suuntaan. Talousvastaavana en haluaisi kuluttaa turhaa energiaa saatavien perintään, vaan keskittyä enemmänkin menoihin, mahdollisesti niiden karsintaan ja varallisuuden säilyttämiseen. Vaikka olemme lähtökohtaisesti voittoa tavoittelematon järjestö, meidän täytyy kasvaa joka osa-alueella, jotta saamme lisättyä kiinnostavuutta uusien opiskelijoiden silmissä. Lisäksi olen luonteeltani hyvä tiimipelaaja; uskallan ottaa vastuuta ja toisaalta autan mielelläni muita tarvittaessa. Kun pääsen työskentelemään huipussa tiimissä, parhaat puoleni tulevat esiin ja saan itsestäni eniten irti. Muiden hallitushakemusten perusteella sellainen näyttäisi myös tulevan.

  Morjens!
  Olen Iiro Junninen, 22-vuotias toisen vuoden optimilainen, kotoisin Kuopiosta. Pääaineeni on laskentatoimi ja verotus ja haen talousvastaavan tehtävää, sillä olen erittäin kiinnostunut taloudenhoidosta ja haluan oppia taloushallinnon tehtävistä lisää. Olen ollut optimin toiminnassa mukana biletiimiläisenä, sekä osallistunut aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ensimmäisestä vuodesta lähtien. Haluaisin erittäin mielelläni jatkaa toiminnassa mukana ja päästä myös vaikuttamaan siihen, sillä optimi on ollut olennaisena osana omaa opiskeluani ja olen motivoitunut antamaan täyden panoksen rakkaan ainejärjestömme toiminnalle. Lisäksi tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja pidän tiimityöskentelystä.

  1. Onko sinulla aiempaa kokemusta kirjanpidosta tai taloudenhoidosta?
  En valitettavasti omaa aiempaa kokemusta taloudenhoidosta, mutta en usko tämän olevan ongelma, sillä olen nopea oppimaan ja tiedän kirjanpidon perusasiat hyvin. Lisäksi olen lukenut kauppatieteiden kursseja jo ennen Optimiin siirtymistä ja olen käytännössä suorittanut kaikki kadidaatinvaiheen laskentatoimen kurssit, jonka seurauksena tunnen laskentatoimen kokonaisuutena. En myöskään epäröi kysyä apua tarvittaessa ja perehdytyksen avulla lähden innolla oppimaan uutta!

  2. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä tiedonlähdettä talousvastaavalle?
  Talousvastaavan tärkeimmäksi tiedonlähteeksi arvioisin edellisen hallituskauden talousvastaan, jolta löytyy kokemusta asiasta. Lisäksi tärkeitä tietoja löytyy varmasti yhdistyksen talousohjesäännöistä sekä aiempien vuosien kirjanpidosta ja pöytäkirjoista. Ulkopuolisina lähteinä käyttäisin tarvittaessa Optimin käyttämän kirjanpito-ohjelma Procounterin asiakasneuvontaa. Myös muu hallitus tarjoaa varmasti hyödyllistä tietoa yhteisten asioiden hoitamisessa.

  3. Kuvaile lyhyesti oletuksesi talousvastaavan pestistä
  Uskon talousvastaavan työn olevan hyvin monipuolista, varallisuuden hoitaminen budjetoinnista kirjanpitoon ja laskutukseen sekä sijoitusten hoitamiseen on varmasti aikaa vievää, mutta opettavaista työtä. Lisäksi tietenkin yhteistyö muun hallituksen kanssa sekä edustaminen on tärkeä ja mielekäs osa tehtävää. Kaikki toiminta ei välttämättä näy päällepäin samalla tavalla kuin muissa hallitustehtävissä, mutta palkitsee varmasti sitäkin enemmän.

  4. Miksi juuri sinä olisit paras Optimin talousvastaava 2018?
  Olisin erinomainen talousvastaava Optimille, sillä olen aidosti kiinnostunut taloushallinnon tehtävistä ja lisäksi on huolellinen luonteeltani. Pidän vastuusta, jota kyseinen pesti tarjoaa. Minulta löytyy aikaa ja motivaatiota kyseistä työtä kohtaan ja osaan toimia oma-aloitteisesti. Tiimityöskentelystä löytyy aiempaa kokemusta biletiimin kautta ja osaan ottaa muut huomioon sekä autan mielelläni myös muita hallituksen jäseniä aina tarvittaessa. Aikataulutus on tärkeää, kun on paljon asioita hoidettavana ja tiedän, että talousvastaavan täytyy myös olla jämerä päätöksenteon suhteen. Pidän kiinni sovitusta ja osaan priorisoida asiat tärkeysjärjestykseen, jonka arvioisin olevan merkityksellistä myös talousvastaavan työssä. Mielestäni Optimin talouden tasainen kehitys ja kasvu on tärkeää ja tavoitteenani on luoda vuoden aikana tehokkaampaa varojen käyttöä, jotta budjettia saadaan tarvittaessa kasvatettua ja toimintaa laajennettua.

 • Viestintävastaava

  Heippa kaikille!

  Olen Iida-Maria Kohvakka toisen vuoden opiskelija Hattulasta. Olen ahkera, vastuuntuntoinen ja positiivista energiaa täynnä oleva persoona. Olen ensimmäisestä vuodesta asti halunnut päästä vaikuttamaan ja kehittämään minulle erittäin tärkeää Optimi ry:tä ja nyt toisen vuoden alkaessa olen vain varmempi asiasta. Olen todella kiinnostunut ja innostunut viestintävastaavan tehtävistä Optimi ry:n hallituksessa.

  1. Miksi viestintävastaavan pesti kiinnostaa sinua ja miksi olisit paras valinta tehtävään?

  Olen kiinnostunut viestintävastaavan pestistä, sillä haluan kehittää Optimin näkyvyyttä sekä toimintaa eri sosiaalisen median kanavissa ja tähän minulta löytyy paljon uusia ideoita. Lisäksi pidän graafisen ja visuaalisen sisällön tuottamisesta.

  Viestintävastaavana antaisin oman panokseni, ideani ja innostuneisuuteni Optimin kehittämiselle. Huolehtisin, että Optimin sisäinen ja ulkoinen viestintä toimisi erinomaisesti.

  Olen toiminut oppilaskunnan hallituksessa ja tutorina jo ylä-asteella ja lukiossa. Lisäksi viimeisen vuoden aikana olen ollut mukana Optimin biletiimissä, jossa olen päässyt järjestämään monia erilaisia tapahtumia ja tutustumaan läheisesti Optimin toimintaan sekä näkemään pilkahduksen, millaista on olla Optimin hallituksenjäsenenä. Tänä syksynä olin ainejärjestömme seitsemäntoista vaihto-oppilaan tutorina ja myös mukana tutoroimassa mäyriä sekä järjestämässä mäyräviikkoja. Kyseiset tehtävät ovat varmasti antaneet vahvan pohjan Optimin hallituksessa toimimiselle.

  Koen aikaisemman kokemuksen, harrastuneisuuden ja aidon kiinnostuksen olevan hyödyksi viestintävastaavan pestissä.

  Olisin paras valinta viestintävastaavaksi, koska olen todella innostunut toimimaan kyseisessä tehtävässä, minulta löytyy paljon uusia ideoita ja toisin persoonallani iloisuutta sekä energistä ja innovatiivista tekemisen meininkiä Optimin hallitukseen.

  2. Mikä on mielestäsi tärkein viestintäkanava ja miksi?

  Kun mietin optimilaisia kohderyhmänä, silloin sanoisin tärkeimmän viestintäkanavan olevan Facebook tai Optimin nettisivut. Sillä Facebookista tulee usein ilmoitus, kun esimerkiksi ”Optimilaiset” ryhmään julkaistaan jotain, joten melkein kaikki optimilaiset ovat helposti tavoitettavissa. Lisäksi Facebookin tapahtumiin pystyy kutsumaan henkilöitä, joka on hyvä asia.

  Ajatellessani ulkoista viestintää sanoisin, että Optimille tärkein viestintäkanava olisi nuorten kohdalla suosittu Instagram, sillä he käyttävät sitä todella paljon. Facebook ja Optimin nettisivut olisivat tärkeimmät viestintäkanavat vanhemmalle kohderyhmälle, koska he ovat vielä enemmän kiinnostuneita kuvien lisäksi myös asiasisällöstä tekstin muodossa.

  3. Miten lähtisit kehittämään Optimin viestintää ja some-näkyvyyttä?

  Tähän minulta löytyy paljon erilaisia ideoita, joita voisimme kehittää yhdessä viestintätiimin ja hallituksenjäsenten kanssa. Lisäksi olen varma, että viestintätiimiläisiltä löytyy tähän vielä lisää omia ideoita.

  Muutamia ideoita mainitakseni:

  Monipuolistaisin julkaisujen sisältöä:
  -enemmän videoita: sekä asiasisällöllisiä että humoristisia videoita
  -kuvia tai lyhyitä videopäiväkirjoja tavallisen kauppatieteiden opiskelijan elämästä
  -lisää tietoa kuvien ja videoiden avulla, millaista kauppatieteiden opiskelu Joensuussa on

  Kehittäisin Optimin viestintää ja some-näkyvyyttä mielenkiintoisempaan, hauskempaan ja seurattavampaan suuntaan, kuitenkin niin, ettei tärkeiden asioiden ja tiedotusten viestiminen unohdu.

  Yksi seikka, mihin erityisesti kiinnittäisin huomiota olisi näkyvyyden ja suosion parantaminen tulevien hakijoiden keskuudessa. Tähän auttaisivat esimerkiksi hakijoille kohdistuvan sisällön lisäämisen julkaiseminen eri sosiaalisen median kanavissa.

  4. Onko sinulla aiempaa kokemusta nettisivujen ylläpitämisestä ja/tai photoshopin käytöstä?
  (aiempi kokemus ei ole pakollista)

  Valitettavasti minulla ei ole aiempaa kokemusta nettisivujen ylläpitämisestä muuta kuin blogin muodossa. Minulta löytyy hieman kokemusta Photoshopin käytöstä. Enemmän olen käyttänyt Picasa-nimistä kuvanmuokkausohjelmaa sekä erilaisia puhelimeen saatavilla olevia kuvanmuokkausohjelmia. Olen kuitenkin innostunut oppimaan Photoshopin käyttöä ja ylläpitämään nettisivuja!

 • Liikunta- ja fuksivastaava

  Hei!

  Olen Stella Laukkanen 2. vuosikurssin opiskelija ja pääaineenani on johtaminen ja markkinointi. Olen alusta asti ollut aktiivinen toimija ainejärjestössämme, ja kuluneena vuotena olen toiminut NESU- ja yrityssuhdetiimissä ja kansainvälisen maisteriohjelman tutorina. Haluaisin jatkaa ainejärjestömme toiminnassa mukana, joten hallitukseen hakeminen on ollut mietteissä jo useamman kuukauden.

   

  1. Miksi juuri sinä olisit hyvä fuksi- ja liikuntavastaava?

  Nautin asioiden organisoinnista ja olen hyvä siinä. Osaan ottaa muiden mielipiteet huomioon, ja muokata toimintaani sen mukaisesti. Lisäksi olen helposti ja aidosti lähestyttävä ihminen, enkä pelkää haasteita tai epäonnistumisia.  Koen vahvuudekseni ryhmän johtamisen, sillä olen toiminut isosena, sekä lastenkerhojen ohjaajana. Ryhmän jäsenenä olen puolestaan toiminut tutorina ja tiiminjäsenenä. Näissä pesteissä olen oppinut erilaisten ihmisten keskinäisen dynamiikan tärkeyden ja kuinka sitä voi hallinnoida ja kehittää, tehtävien organisointia, vastuuntuntoa, sekä rohkeutta puuttua epäkohtiin. Haluan jatkaa fuksi- ja liikuntavastaavana toiminnan kehittämistä ja yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa.

   

  1. Miten kehittäisit Optimin liikuntatapahtumia / Optimilaisten liikuntamahdollisuuksia?

    

   Toisin Optimin liikuntavuoroille yhä enemmän kaikille sopivia liikuntamuotoja ja tavoitteenani olisi luoda monipuolisuutta Optimin liikuntatoimintaan. Haluaisin lisäksi lisätä yhteistyötä joensuulaisten kuntosalien kanssa.

   Yhteistyötapahtumat muiden kauppatieteiden ainejärjestöjen kanssa ovat osoittautuneet myös toimiviksi, joten tätäkin puolta haluaisin kehittää eteenpäin muiden ainejärjestöjen liikuntavastaavien kanssa. Jo joskus testattua lenkkikerhoakin olisi hauskaa yrittää tuoda toimintaan takaisin mukaan, ja saada se toimimaan. 

    

  2. Miten saisit enemmän opiskelijoita Optimin järjestämiin liikuntatapahtumiin?

    

   Uskon, että jo liikuntamuotojen monipuolistaminen, ja liikuntavuorojen parempi markkinointi voisivat lisätä osallistujamäärää. Mitä enemmän saataisiin myös kaveripiirien sisällä pientä tsemppausta, voisivat kävijämäärät nousta. Haluaisin lisäksi saada yhä enemmän yhteistyötä laitoksen ja ainejärjestön välille, jotta näille kovin toivotuille alkoholittomille ja opiskelijoiden terveyttä edistäville tapahtumille saataisiin mahdollisimman montaa opiskelijaa suosivat ajat. 

    

  3. Miten kehittäisit Optimin mäyräviikkoja?

    

   Mäyräviikot ovat osoittautuneet todella toimivaksi kokonaisuudeksi. Kehittämään lähtisin laitoksen ja opettajien kanssa järjestettäviä tapahtumia. Tänä vuonna onnistunut suklaanmaisteluilta voisi saada jatkoa jollain toisella teemalla, ja mahdollisesti jokin lisätapahtuma voisi olla tarpeen, jotta opettajat ja laitoksen henkilökunta olisivat yhä paremmin tunnistettavampia ja helpommin lähestyttäviä.

  Palautteen kautta on saatu tietoa, että esimerkiksi tapahtumien tiheys mäyräviikoilla on koettu liian ylivoimaiseksi. Tätä pitäisi jollain tavalla saada hellitettyä, vaikka vaihtamalla tapahtumien järjestystä tai jakamalla tapahtumia pidemmälle aikavälille. Alkoholittomien tapahtumien lisäys on myös nähty positiivisena asiana, joten niiden kehittäminen on myös yksi prioriteetti.

 • Juhlavastaava

  Hei!
  Olen Vilma Jokela, toisen vuoden opiskelija pääaineenani laskentatoimi ja verotus. Olen ollut alusta lähtien aktiivisesti mukana Optimin toiminnassa ja tapahtumissa. Tämän vuoden olen ollut mukana Optimin juhlatiimissä. Pidän tapahtumien järjestämisestä ja siksi haenkin nyt juhlavastaavaksi. Hallitustyöskentely sopisi minulle, sillä lähden innolla mukaan uusiin haasteisiin.

  1.Mitkä ominaisuutesi tekisivät sinusta hyvän juhlavastaavan? (3 ominaisuutta + vapaa sana)

  Olisin mainio juhlavastaava, sillä hallitsen hyvin omaa ajankäyttöäni. En jätä asioita viimetippaan, vaan hoidan ne hyvissä ajoin. Näin ollen pystyisin järjestämään kunkin tapahtuman huolella ja määrätietoisesti. Hyvän suunnittelun ansiosta saavutan tavoitteeni helpommin. Oma ajanhallinta helpottaa myös opiskelun ja hallitustyöskentelyn yhteensovittamista. Tämän lisäksi olen työteliäs ja vastuuntuntoinen. Hoidan siis tehtäväni parhaani mukaan, enkä pelkää työntekoa. Olisin siis valmis uurastamaan paljon esimerkiksi vuosijuhlien tähden, sekä auttamaan muita hallituslaisia heidän tehtävissään. Kolmantena ominaisuutena olen heittäytyväinen ja energinen persoona. Lähtisin innolla mukaan järjestämään Optimin erilaisia tapahtumia ja tuomaan niihin uusia ideoita.

  2.Oletko järjestänyt tai ollut mukana järjestämässä isoja juhlia?

  Olen kartuttanut kokemusta juhlien järjestämisestä tänä vuonna juhlatiimissä. Tiimissä opin hyödyllisiä tietoja ja taitoja juhlien järjestämisestä sekä suunnittelusta. Lisäksi olen oppinut, miten suurelle ihmisjoukolle tehdään tarjottavia, ilman että itse juhlapäivänä olisi kiire leipomusten suhteen.

  3.Onko tiimin johtaminen sinulle ennestään tuttua?

  En pidä lainkaan ongelmana sitä, ettei minulla ole aiempaa kokemusta tiimin johtamisesta. Jo tiimin jäsenenä olen saanut näkökulmaa sen johtamiseen. Tiedänkin, mitä tiimin jäsen odottaa sen johtajalta. Ymmärrän myös tiimin yhteistyön ja osallistamisen suuren merkityksen. Osaisin siis jakaa tehtäviä tiimini jäsenille, samalla heitä opastaen. Uskon ja tiedän, että yhdessä tehden tiimi onnistuu parhaiten.

  Moro!
  Olen Teemu Rekola 22-vuotias toisen vuoden optimilainen. Heti Joensuuhun saavuttuani tiesin hyppääväni yliopisto maailmaan kaikki tai ei mitään asenteella. Näinpä kuluneen reilun vuoden aikana olen ollut optimin toiminnassa vahvasti mukana, ollen nesu-tiimissä ja toimien myös tämän vuoden mäyrille tutorina. Viime keväänä miettiessäni, mikä pesti olisi juuri minulle sopivin hallituksessa, järjesti optimi opitimin 15v vuosijuhlat. Koen, että vuosijuhlat olivat ehdottomasti suurimmat ja hauskimmat juhlat mitkä olen saanut optimin kautta kokea. Olen tiimipelaaja, sekä koen optimin toiminnan eteenpäin viennin ja ylläpidon todella tärkeäksi. Piirteeni ei mielestäni vain toisi hyvän panoksen juhlavastaavan virkaan, vaan myös hallitukseen ylipäänsä.

  1. Mitkä ominaisuutesi tekisivät sinusta hyvän juhlavastaavan? (3 ominaisuutta + vapaasana)

  Sopisin juhlavastaavan pestiin, koska koen tuovani pestiin mukanani paljon intoa. Olen motivoitunut tekijä ja pidän isoista haasteista. Nämä piirteet mielestäni, ovat hyvin tärkeitä isoja tapahtumia järjestettäessä. Opintonikin ovat hyvällä tasolla ja koen, että keväällä voin uhrata opintopisteitä varmistaakseni vuosijuhlien mahdollisimman hyvän onnistumisen. Tuon mielestäni myös pöytään hyvän yhteishengen, joka on tärkeä niin tiimin kesken juhlia valmistellessa, kuin myös hallituksessa ylipäänsä.

  2. Oletko järjestänyt tai ollut mukana järjestämässä isoja juhlia?

  Olen ollut nesu-tiimissä missä olen saanut käytännön kokemusta isojen juhlien järjestämisestä. Olen mielestäni kartalla myös, mitä isoja juhlia järjestettäessä vaaditaan, kuten suunnitelmallisuutta ja hyvää ajanhallinta kykyä.

  3. Onko tiimin johtaminen sinulle ennestään tuttua?

  Koen osaavani tiimin johtamista jo jollain tasolla, josta sain jonkinlaista käytännön kokemusta tutorina toimiessani. Olen nähnyt, miten tiimiä johdetaan esim. Urheiluharrastuksissani ja nesu- tiimin jäsenenä, ja tämän koen mielestäni antaneen itselleni hyvän vision, miten hyvä johtaja käyttäytyy. Onnistunut tiimin johtaminen on mielestäni hyvän ilmapiirin ylläpitoa, tehokasta tehtävien delegointia ja niihinn opastus, sekä tiimiläisten mielipiteiden ja tunteiden kuuntelu.

 • Päätoimittaja

  Moikka!

  Olen Lehtisen Anna Lahesta. Olen 26-vuotias toisen vuoden johtamisen ja markkinoinnin opiskelija. Haen Optimi ry:n hallitukseen Osavuosikatsauksen päätoimittajaksi, koska olen motivoitunut henkilö tähän tehtävään ja lisäksi olen kiinnostunut kehittämään Optimi ry:n toimintaa myös jatkossa nykyisen hallituspestini jälkeen. Aiempi kokemus hallitustyöskentelystä on ehdottomasti suuri etu, sillä olen oppinut hahmottamaan ja hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia eikä sormi mene suuhun yllättävissäkään tilanteissa kiitos ongelmanratkaisukykyni. Kokemukseni myötä tiedän tasan tarkkaan, mihin olen ryhtymässä ja mitä hallitustyöskentely tulee minulta vaatimaan. Toki erilainen pesti tuo mukanaan aina uudet kuviot ja haasteet, mutta olen valmiina ottamaan ne vastaan ja haastamaan itseäni.

  1. Millaista aikaisempaa kokemusta sinulla on kirjoittamisesta, valokuvaamisesta tai lehden teosta?

  Itse lehden teosta minulle ei ole kokemusta, mutta innokkuutta ja motivaatiota siihen löytyy sitäkin enemmän. Vaikkei lehden taittaminen ole minulle tuttua ennestään, olen valmis tekemään töitä sen oppimiseksi. Kirjoitan mielelläni ja valokuvaan myös paljon. Valokuvauksesta minulla on kokemusta ihan pienen lisätyön verran, kun olen satunnaisesti käynyt kuvailemassa erilaisia juhlia, kuten häitä ja lisäksi potrettikuvaus on minulle myös tuttua puuhaa. Uskon, että omasta luovuudestani, päämäärätietoisuudestani ja idearikkaudestani on paljon hyötyä tässä pestissä. Asenne ratkaisee aina!

  2. Mitä haluaisit kehittää Osavuosikatsauksessa?

  Osavuosikatsaus on viime vuonna kehittynyt paljon ja veisin kehitystä vielä hieman pidemmälle. Ulkonäöllisesti selkeyttäisin lehtiä entisestään. Sisällön haluaisin pitää monipuolisena, koska lehden lukijoina toimii meillä oman jäsenistön lisäksi myös muita tärkeitä sidosryhmiä, kuten pääyhteistyökumppanit ja muut kylterikaupungit. Sisältö olisi sopivassa suhteessa asiaa ja kevyempää luettavaa. Muutamia ideoita juttuaiheiksi ja uusiksi palstoiksi minulla on valmiina hihassa. Haluaisin myös antaa mahdollisuuden jäsenistölle vierailijan roolissa päästä tekemään lehteä, vaikkeivat he varsinaiseen lehtitiimiin kuuluisivatkaan. Yhtenä tärkeimpänä muutoksena Osarille koen myös painopaikkojen kilpailuttamisen nykyisten painokustannusten pienentämiseksi.

 • Nesu-vastaava

  Moikka!
  Olen Karita Hassinen, toista vuotta johtamista ja markkinointia pääaineenani opiskeleva naisen alku. Olen NESU-tiimin tiedottaja ja yksi tämän syksyn tuutoreista. Pidän kovasti Optimin yhdessä tekemisen meiningistä ja haluaisin osaltani päästä puhkimaan siihen lisäenergiaa hallituksen riveissä.

  1. Miksi sinä olisit oikea henkilö NESU-vastaavaksi?
  Olen luonteeltani menevä ja rempseä, mutta myös vastuuntuntoinen ja luotettava. Huolehdin siis sekä maksimaalisesta hauskanpidosta että hommien hoitumisesta. Kuluneena vuonna olen päässyt tiimiläisenä järjestelmään sitsejä, näkemään lähietäisyydeltä NESU-vastaavan työskentelyä ja osallistumaan NESU-tapahtumiin, kuten NESU-Dageneille. Omien kokemusteni pohjalta, minulla olisi luottavainen olo lähteä järjestelmään sitsejä ja myöskin esimerkiksi heti hallituskauden alkuun osuvia NESU-Dageneita.

  2. Miten aktivoit myös muita kuin tiimiläisiä lähtemään mukaan ulkkarisitseille?
  Markkinointia tulisi kehittää entistä houkuttelevammaksi. Snapchat ja erityisesti instagram olisi hyvä ottaa vahvemmin haltuun optimilaisten vieraillessa ulkkarisitseillä. Mielestäni myös ulkkarikiintiöissä on keskusteltavaa koko NESU:n tasolla, mahdollisimman monelle halukkaalle lähtijälle tulisi suoda mahdollisuus lähteä.

  3. Jaatko työtä ja päätösvaltaa tiimissäsi ja miten motivoit tiimiläisiä suoriutumaan tehtävistään? 
  Tiimiläisille tulee luottaa vastuuta. Kaikkien työskentelyä helpottaa, kun työtehtäviä on jaettu selkeästi. Uskon tiimityöskentelyn olevan tiimiläisille mielekkäämpää, kun he saavat aidosti vaikuttaa järjesteltyihin. Motivoisin tiimiläisiä ylläpitämällä rentoa meininkiä ja energistä ilmapiiriä; huumori saa pursuta ja luovuus lentää. Kun tiimityöskentely ei tunnu puiselta työskentelyltä, saadaan aikaan kaikin puolin paras lopputulos.

 • Projektivastaava

  Hei!
  Olen Joona Käenmäki, 20-vuotias, toisen vuoden optimilainen ja laskentatoimen pääaineopiskelija! Voisin kuvata itseäni ainejärjestöaktiiviksi, sillä olen toiminut sekä biletiimin riveissä että tutorina. Olen nauttinut molemmista hommista täysin rinnoin, ja haluan jatkossakin olla osana Optimin toimintaa. Tästä syystä olen päättänyt hakea projektivastaavaksi.

  1. Miksi haet projektivastaavaksi? Miksi sinut tulisi valita?

  Haen projektivastaavaksi, koska luonteeni sopii tehtävään erittäin hyvin. Olen sosiaalinen, heittäytyvä, aikaansaava ja määrätietoinen, mutta myös joustava ja kuuntelen muita. Koen, että minulla on paljon annettavaa Optimille ja erityisesti tapahtumille, joita me järjestämme. Minut tulisi valita tehtävään, koska aidosti välitän tämän ainejärjestön toiminnasta ja sen jatkuvuudesta. Olen valmis antamaan kaikkeni tälle pestille. Motivaationi tehtävää kohtaan yhdistettynä luonteeseeni tekee minusta erinomaisen valinnan projektivastaavaksi. Konkreettista annettavaa minulla on aina haalaribileiden viraalimarkkinoinnista silliksen järjestämiseen asti. Tämän lisäksi minulla on laaja kontaktiverkosto Joensuun muissa ainejärjestöissä ja koen, että voisimme järjestää enemmän poikkitieteellisiä tapahtumia tulevaisuudessa.

  2. Onko sinulla aikaisempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä?

  On, biletiimin jäsenenä ja tutorina. Erityisesti biletiimissä olen ollut mukana suunnittelemassa kaikkea bileiden teemasta ja markkinoinnista aina konkreettiseen toteutukseen saakka. Markkinoinnista esimerkkinä mainittakoon se, että olen editoinut kaikki haalaribileiden mainosvideot. Tutorina puolestaan olen ollut vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tämän vuoden Mäyräviikkoja.

  3. Pestiä hoitaa kaksi projektivastaavaa. Mitä hyötyjä ja haittoja näet siinä?

  Näen tämän ehdottomasti positiivisena asiana. Kun asioita tarkastellaan kahdesta eri perspektiivistä, saadaan varmasti aikaan kokonaisvaltaisempia ratkaisuja ja minimoidaan riski sille, että jokin asia jää huomioimatta. Kaksi ihmistä ovat tehokkaampia kuin yksi. Projektivastaavilla on vuoden aikana erittäin paljon tehtävää, jotta voimme ylläpitää Optimin järjestämien tapahtumien erinomaista laatua. Parantaaksemme sitä tarvitsemme paitsi kaksi pätevää projaria myös hyvän tiimin heidän taakseen. Toisaalta vallan jakautuessa kahdelle ihmiselle päätöksenteko saattaa hieman hidastua, ja jännitteet ovat mahdollisia. En kuitenkaan omalla kohdallani näe tätä varsinaisena riskinä, sillä tulen kaikkien kanssa toimeen ja kanssani on helppo työskennellä.

  Hei!

  Olen Janesa, 22-vuotias kolmannen vuoden laskentatoimen ja verotuksen pääaineopiskelija. Haen toiseksi projektivastaavaksi, sillä koen ainejärjestötoiminnan tärkeäksi itselleni. Olen pyrkinyt olemaan aktiivisesti Optimin toiminnassa mukana ja kuulunkin tällä hetkellä vuosijuhlatiimiin. Nyt haluaisin antaa vielä isomman panoksen Optimin toiminnan kehittämiseen ja tapahtumien järjestämiseen.

  1.Miksi haet projektivastaavaksi? Miksi sinut tulisi valita?

  Haluan olla mukana kehittämässä Optimin toimintaa ja tapahtumia. Olen luonteeltani positiivinen, järjestelmällinen ja yhteistyökykyinen, ja uskon että nämä piirteet tekisivät minusta hyvän jäsenen Optimin hallitusporukkaan.

   

  2.Onko sinulla aikaisempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä?

  Olen ollut jo kahtena peräkkäisenä vuonna vuosijuhlatiimin jäsen. Vujutiimiläisenä olen päässyt perehtymään käytännön suunnittelu- ja järjestämistoimintaan, ja näiden kahden vuoden aikana olenkin oppinut paljon.

   

  3.Pestiä hoitaa kaksi projektivastaavaa. Mitä hyötyjä ja haittoja näet tässä?

  Kaksi projektivastaavaa mahdollistaa kahden eri ihmisen näkemysten hyödyntämisen parhaiden mahdollisten lopputulosten saavuttamiseksi. Koska tulen hyvin toimeen porukassa kuin porukassa, pärjäisin hienosti myös toisen projektivastaavan kanssa.